Posted by: thaipsyop | 19 กุมภาพันธ์, 2010

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์เอนกประสงค์

โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่ น้ำป่าสัก เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์เอนกประสงค์ ซึ่งกรมชลประทานได้เริ่ม
ศึกษาโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ.2508 แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง รัฐบาลในสมัยนั้นจึงให้ระงับโครงการไว้ก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสม ของโครงการเขื่อนเก็บ กักน้ำแม่น้ำป่าสักอย่างจริงจังเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรอันเกิดจากการขาดแคลนน้ำ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง อีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำป่าสัก ตลอดจนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย
9 มกราคม 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบของโครงการพร้อมทั้งจัดทำ
สรุปแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดแผนการแก้ไขผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม 2535 ดำเนินการเสร็จ
เมื่อ กันยายน 2536   21 ธันวาคม 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในผลการศึกษาของโครงการ และให้นำผลการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแผนการการปฏิบัติการ แก้ไขและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง ชาติ
23 กุมภาพันธ์ 2537 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไข และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ  3 พฤษภาคม 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ให้เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสัก

สภาพ ทั่วไปของลุ่มน้ำป่าสัก

แม่น้ำป่าสัก เป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะของ ลุ่มน้ำ แคบเรียวยาวคล้ายขนนก ต้นน้ำอยู่ในจังหวัดเลย ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์, ลพบุรี, สระบุรี มาบรรจบ
กับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำน้ำมีความยาว 513 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำเฉลี่ย 2,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ในปัจจุบันสภาพพื้นที่ทั่วไปในเขตลุ่มน้ำป่าสัก ต้องประสบกับการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร
และการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในฤดูแล้งแม่น้ำป่าสักจะมีน้ำน้อยหรือไม่มีเลย ทำให้ราษฎร
และพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำป่าสัก ต้องอาศัยน้ำส่วนหนึ่ง จากโครงการเจ้าพระยาช่วยสนับสนุน แต่ก็
ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ หากเป็นฤดูที่มีน้ำมากน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ก็จะเป็นสาเหตุ สำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัย
ในลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง ตลอดจนถึงเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลด้วย
อีกทั้งปัญหาความต้องการน้ำในการอุปโภค บริโภคมีมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องหาทางพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก
เพื่อนำน้ำที่มีอยู่มาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์จากการศึกษารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำใน
ลุ่มน้ำป่าสัก โดยพิจารณาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งใน ปัจจุบันและอนาคตแล้วสรุปได้ว่าการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่
จะให้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากสภาพลุ่มน้ำป่าสักมีลักษณะเป็นรูปเรียวยาว การสร้างเขื่อนทาง
ตอนล่างของลุ่มน้ำ จะทำให้มีการเก็บกักน้ำได้มากพอที่จะสามารถส่งมาช่วยพื้นที่เพาะปลูกขนาด ใหญ่
ในเขตลุ่มน้ำป่าสักตอนล่างและเพื่ออำนวย ประโยชน์ตามความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ ที่จะมีเพิ่มขึ้นทั้ง
ในลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา

รูป แบบในการดำเนินงานโครงการ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักเป็น โครงการที่สำคัญ เร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่กำกับดูแล และให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในแต่ละด้าน ซึ่งมีด้วยกัน ทั้งหมด 6 คณะ คือ
– คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับมวลชล มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
– คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
– คณะอนุกรรมการจัดตั้งถิ่นฐานผู้อพยพ มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
– คณะอนุกรรมการย้ายเส้นทางคมนาคม มีปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
– คณะอนุกรรมการก่อสร้างด้านชลประทาน มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
– คณะอนุกรรมการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน
โดยที่โครงการนี้ เป็นโครงการที่มีงานหลายด้าน และจะต้องมีส่วนราชการหลายกระทรวงดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยประสานและสอดคล้องกัน จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการ มีนายปราโมทย์ ไม้กลัด
เป็น กรรมการ เลขานุการ ของคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องจากพระราชดำริ เป็นผู้อำนวยการ
ศูนย์ประสานงานดังกล่าวด้วย

งานด้านการก่อสร้าง
ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ จะมีงานหลักอยู่ 2 ส่วนคือ
– การก่อสร้างตัวเขื่อนและอาคารประกอบ จะเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2538 และจะแล้วเสร็จในปี 2543 โดยกรมชล
ประทานจะดำเนินการก่อสร้างเอง
– การก่อสร้างระบบชลประทานในพื้นที่เปิดใหม่ 167,000 ไร่ จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2540-2542 ส่วนนี้จะดำเนินการ
โดยการจ้างเหมา

การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการ
การก่อสร้างโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสัก ส่งผลกระทบให้เกิดพื้นที่น้ำท่วม 108,500 ไร่ บ้านเรือนราษฎร
ได้รับผลกระทบ 3,809 ครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคม คือ ถนนและทางรถไฟ แหล่งโบราณคดีบางแห่ง จะถูกน้ำท่วมหากแต่ผล
กระทบ เหล่านี้ ได้มีแผนงานและมาตรการแก้ไข และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่าง และหลังการก่อสร้างโครงการไว้เป็น
อย่างดีประกอบด้วย

การจ่ายเงินชดเชยที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน
ทางราชการได้กำหนดหลักเกณฑ์และราคาทดแทนทรัพย์สินให้แก่ ราษฎรอย่างเป็นธรรม โดยจ่ายทดแทนค่าที่ดินขั้นต่ำ
70,000 บาท ต่อ 1 ไร่ ส่วนที่ดินที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 70,000 บาท ขึ้นไปกำหนดราคาทดแทนเท่ากับราคาประเมิน

การจัดสรรที่ทำกินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีทางเลือก 3 ทางคือ
1. ผู้ที่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป จะได้รับการจัดสรรที่ดินให้ 11 ไร่ โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และที่ทำกิน
10 ไร่ และ ทางราชการจะจัดสร้างสาธารณูปโภคให้ด้วย
2. หากราษฎรไม่ต้องการที่ดินที่ทางราชการจัดหาให้ทางราชการจะจ่ายเงินชดเชย พิเศษให้ สูงสุดครอบครัวละ 940,000 บาท
และต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 45,000 บาท
3. กรณีที่ราษฎรไม่ต้องการที่ดินจัดสรรและไม่ต้องการรับเงินชดเชยพิเศษแต่ต้อง การรวมกลุ่มกัน เลือกหาที่ดินมาให้
ทางราชการจะดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ตามหลักเกณฑ์การจัดแปลงอพยพ โดยในกรณีที่ทางราชการ
จัดสรรที่ดินให้ราษฎรจะได้รับเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองทำประโยชน์ สปก. หรือ สทก. ชป.


ขอบคุณที่มา : http://dnfe5.nfe.go.th/reign/king72/couindex.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: