Posted by: thaipsyop | 2 ธันวาคม, 2011

บทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน : Magic beams

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๗ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ.๒๕๐๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพลงพระราชนิพนธ์นี้มีลีลาชดช้อย อ่อนหวาน สง่างาม เหมาะสำหรับประกอบการเต้นบัลเล่ต์ จึงได้พระราชทานให้อัญเชิญไปประกอบการแสดงบัลเล่ต็ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๑ ต่อมาได้นำออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๑

แสงเดือน

นวล แสงนวลผ่องงามตา
แสงจันทรา ส่องเรืองฟากฟ้าไกล
งาม แสงงามผ่องอำไพ
ย้อมดวงใจ ให้คงคลั่งไคล้เดือน
ชมแล้วชมเล่า เฝ้าวชะแง้แลดู
เพลินพิศเพลินอยู่ ไม้รู้ลืมเลือน
เดือน แสดงเดือนผ่องวันเพ็ญ
แสงจันทร์เพ็ญ เด่นงามใดจะเหมือน
โฉมงามเทียบ เปรียบเดือนแสงงาม

———–

magic beams

Bright shines the moon above
I’m in love, forlorn and lonely.
Soft sails the moon on high
But I sigh, I miss you only.
Come back to me beloved one
Come back to me the night is done.
Love, by these magic beams
My fond dreams have all come true.
You have come now I have you.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: